การคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเตรียม Mini English Program (MEP)

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเตรียม Mini English Program (MEP) ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2565
ไปแล้วนั้น
จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศฉบับนี้และให้ผู้ได้รับ
การคัดเลือกมายื่นเอกสารในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเตรียม Mini English
Program (MEP) ปีการศึกษา 2565

ประกาศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts