การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วิชาประวัติศาสตร์ที่บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงประวัติศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่องวิจัย การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วิชาประวัติศาสตร์ที่บูรณาการบน
พื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงประวัติศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ผู้วิจัย นายเจษฎา ปลุกใจ
ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565


วิชา ประวัติศาสตร์ 2 (ส32104)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม


บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วิชาประวัติศาสตร์ที่บูรณาการบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมวิถีน่าน ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) เพื่อส่งเสริมการคิดเชิง
ประวัติศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาการคิดเชิงประวัติศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active
Learning วิชาประวัติศาสตร์ที่บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(Participatory Learning) การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ( sampling random ) ทำให้ได้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 23 คน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาน่าน โดยมีเครื่องมือในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้เนื้อหาใน
รายวิชาประวัติศาสตร์ 2 ( ส32104 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทย เรื่อง พิธีกรรมในท้องถิ่นน่านและการอนุรักษ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมิน
การคิดเชิงประวัติศาสตร์ผลจากการศึกษาพบว่า

Related posts