การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

 1. ความเป็นมา
  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
  การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน
 2. วัตถุประสงค์
  เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้น
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts