การติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

ตามที่โรงเรียนของท่านได้ร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. และได้รับการติดตามประเมิน ประจำปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับก้าวหน้า

Related posts