การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project Based Learning : PBL) แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ฐานชุมชนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีน่านเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project Based Learning : PBL) แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ฐานชุมชนที่ส่งเสริม
การท่องเที่ยว วิถีน่านเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นางบุญยดา สุยะหมุด นายเจษฎา ปลุกใจและนายณัชพล แสนยะเสนีย์
รายวิชา บูรณาการ 3 วิชา ได้แก่ 1.วิชาประวัติศาสตร์ (ส23104) 2.วิชาศิลปะกับชีวิต 6 ศ23102
3.วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) (ว23104)
ปีการศึกษา 2/2566
สถานศึกษา โรงเรียน ท่าวังผาพิทยาคม

Related posts