การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน(Creativity Based Learning: CBL) บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creativity Based Learning: CBL) บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน
ผู้รายงาน นายมัคคะสัณห์ พลทิพย์
ปีที่รายงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ลำดับและอนุกรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ลำดับและอนุกรม ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ลำดับและอนุกรมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test dependent) ผลการวิจัยพบว่า

Related posts