การพัฒนาการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ด้วย Streaming เรื่อง การสร้างและนำเสนอผลงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่องานวิจัย                การพัฒนาการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ด้วย Streaming เรื่อง การสร้างและนำเสนอผลงาน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ชื่อผู้วิจัย                   นายจักรพล   เด่นรัศมี

กลุ่มสาระการเรียนรู้      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ด้วย Streaming เรื่อง การสร้างและนำเสนอผลงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  ให้มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์ 80/80  และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ด้วย Streaming เรื่อง การสร้างและนำเสนอผลงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ห้องเรียนออนไลน์ด้วย Streaming เรื่อง การสร้างและนำเสนอผลงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ

Related posts