การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การพินิจวรรณคดี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕

การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การพินิจวรรณคดี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕

Related posts