การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาเคมี 1 เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง           การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาเคมี 1 เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคำนวณร่วมกับการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ

ชื่อผู้วิจัย         ณัฐพร  ธรรมวงศ์

ปีการศึกษา      2565

          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังหลังเรียน ที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาเคมี 1 เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคำนวณร่วมกับการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนรายวิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว31221 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน  เรื่อง สารละลาย  โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคำนวณร่วมกับการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จำนวน 139  คนและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จำนวน 35 คนได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย หรือ Sample Random Sampling เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน  รายวิชาเคมี1 เรื่อง สารละลาย  โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคำนวณร่วมกับการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารละลาย  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนรายวิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว31221 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาเคมี1 เรื่อง สารละลาย โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคำนวณร่วมกับการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ

Related posts