การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาไทย ด้วยแบบ ฝึกทักษะสื่อประสม เรื่องคำราชาศัพท์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะสื่อประสม เรื่องคำราชาศัพท์วิชา
ภาษาไทย 4 โดยการใช้กิจกรรมแบบฝึกทักษะ และทำแบบแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง กลุ่มทดลองเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3 จำนวน 28 คน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนและฟังคำบรรยาย
จากครู ผ่านสื่อหลายชนิดที่นำมาใช้ร่วมกัน โดยมีสื่อภาพนิ่ง สื่อวีดิทัศน์ ใบงาน ใบความรู้ ลิงค์
wordwallเกม และแบบฝึกLiveworksheets โดยนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเองซึ่งจะสอดรับกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ “Teac Less, Learn More” คือการสอนน้อยแต่ให้เรียนรู้มากเพื่อให้ สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และให้นักเรียน ทำแบบฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน จนครบ 6 กิจกรรม
จากนั้รวนเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและร้อยละพร้อมทั้งให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลัง
เรียน นำมาวิเคราะห์ผล

Related posts