การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ในรายวิชาสังคมศึกษา4

ชื่อเรื่องวิจัย               การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ในรายวิชาสังคมศึกษา4 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย                      นางสาวอิงคณา เสริมคุณ

ปีการศึกษา                ภาคเรียนที่ 2/2565

วิชา                        สังคมศึกษา4 ส 22103

กลุ่มสาระการเรียนรู้       สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ในรายวิชาสังคมศึกษา4 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 65 ขึ้นไปและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ของครูในระดับมากขึ้นไป ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ( sampling random ) ทำให้ได้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 33 คน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา4 รหัส 22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และแบบวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม โดยนำมาบูรณาการกับวิถีน่านด้วยนวัตกรรมE-book เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

Related posts