การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Leaning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง การสังเกตคำที่มาจากภาษาเขมร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Leaning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง การสังเกตคำที่มาจากภาษาเขมร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รายวิชา ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย รหัส ท30219
ชื่อผู้วิจัย สุกัญญา สานใจ
ปีการศึกษา 2565
ภาษาทุกภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชนชาติ ประเทศไทย
ก็มีภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความ เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล สารสนเทศต่างๆ
เพื่อพัฒนาความรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Related posts