การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรายวิชาชีววิทยา ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรายวิชาชีววิทยา

ชื่อผู้วิจัย : มัลลิกา น้อยอินต๊ะ
วิชา : ชีววิทยา 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) นี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนประจำหน่วยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง มนุษย์กับความ
ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรายวิชาชีววิทยา ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–
based Learning : PBL) บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มนุษย์กับ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based
Learning) บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน จำนวน 8 คาบเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 50 คะแนน และแบบ
วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และการวัดพัฒนาการจากร้อยละของการเปลี่ยนแปลง

Related posts