การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถี
น่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
ผู้รายงาน : นางศุภลักษณ์ ก้อนใหม่
ปีที่ศึกษา : 2565
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบน
พื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ท่าวังผาพิทยาคม โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น (2 )เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผา
พิทยาคม โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในรายวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จ านวน 41คน

Related posts