การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง ระบบเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน
ในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง ระบบเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ชื่อผู้วิจัย นางปริศนา ยาวิไชย
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2565
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active
Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง ระบบเทคโนโลยี
2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง ระบบเทคโนโลยี โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี เรื่อง ระบบเทคโนโลยีประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565
จำนวน 67 คน โดยวิธีเจาะจง ทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง ระบบเทคโนโลยี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีของกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ (t-test for Dependent Sample)

Related posts