การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง Present Continuous Tense โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่องานวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง Present Continuous Tense โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ
การเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ชื่อผู้วิจัย นางสาวปวีณา พรหมรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2565
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรื่อง Present Continuous
Tense โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียน ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน
เรื่อง Present Continuous Tense โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง Present Continuous
Tense โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
จำนวน 66 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง Present
Continuous Tense 2) ชุดแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง Present Continuous ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 7 แบบฝึกหัด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก ใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่อง Present Continuous จำนวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง Present Continuous Tense
โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างระหว่างก่อน
และหลังเรียน โดยใช้สถิติค่า t-test แบบ dependent sample

Related posts