การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน วิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ32101 เรื่อง Make verb to be adjective สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อรายงาน       วิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน  วิชาภาษาอังกฤษ รหัส  อ32101  เรื่อง Make verb to be adjective  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

ชื่อผู้ศึกษา        นางชดาภัทร  ภัทรพิชานนท์

ปีที่ศึกษา         2566

Related posts