การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัส อ31101 เรื่อง Present Perfect Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรม
วิถีน่าน รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัส อ31101 เรื่อง Present Perfect Tense ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ชื่อผู้ศึกษา นางจิราภรณ์ วงค์สวัสดิ์
ปีที่ศึกษา 2566

Related posts