การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สารประกอบไอออนิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับการเรียนรู้แบบ 5E

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สารประกอบไอออนิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม   โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับการเรียนรู้แบบ 5E

ชื่อผู้วิจัย           ณัฐพร  ธรรมวงศ์

ปีการศึกษา     2566   

Related posts