การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง             การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน  ด้วยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E  รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 เรื่อง การเคลื่อนที่  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

ชื่อผู้ศึกษา          นางรัตมณี  ไชยหาญ 

                       โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

ปีการศึกษา        2566

Related posts