การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 1 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรม
วิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 1 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ชื่อผู้วิจัย วณัทสนันท์ คงตาล
ปีการศึกษา 2566

Related posts