การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง การอ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านพินอิน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น

                ชื่อเรื่อง       การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรม

       วิถีน่าน เรื่อง การอ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านพินอิน

   เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 1

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

ผู้วิจัย               นางสาวนภาพร  ทนะขว้าง

                          ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีที่ทำการวิจัย   พ.ศ.2566

Related posts