การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐาน วัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 เรื่อง การสะท้อนของคลื่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 เรื่อง การสะท้อนของคลื่น
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ชื่อผู้วิจัย : นายเดชาธร วงศ์ไชย
ปีการศึกษา : 2566

Related posts