การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 

 เรื่อง เซต  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ชื่อผู้วิจัย                   :  นางเฟื่องฟ้า  พลอยแสงสาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้       : คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา                : ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2566

Related posts