การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน  วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Health  and Fitness สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน  วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Health  and Fitness สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

Related posts