การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparative and superlative สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparative and superlative สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Related posts