การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Leaning บูรณาการวัฒนธรรมวิถีน่านเรื่อง การสังเกตคำยืมภาษาบาลี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Leaning บูรณาการวัฒนธรรมวิถีน่านเรื่อง การสังเกตคำยืมภาษาบาลี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts