การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่องไฟฟ้าสถิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5E บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่องไฟฟ้าสถิต
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Related posts