การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน
รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Related posts