การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งน้้าในท้องถิ่นของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งน้้าในท้องถิ่นของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

Related posts