การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในรายวิชาภาษาไทย ๔ ท๒๒๑๐๒ เรื่อง คำสมาส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในรายวิชาภาษาไทย ๔ ท๒๒๑๐๒ เรื่อง คำสมาส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

            

Related posts