การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายวิชาเคมี 1 เรื่อง สารละลายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรม
วิถีน่าน รายวิชาเคมี 1 เรื่อง สารละลาย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts