การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูปแบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ4 เรื่อง Nan Long Boat Racingสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูปแบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ4 เรื่อง Nan Long Boat Racingสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Related posts