การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน วิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ

ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน วิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
ผู้วิจัยนายสุพนธ์  สุยะหมุด
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงานโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน
ปีการศึกษา2566

Related posts