การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่องการพัฒนาทักษะไวยากรณ์ Present Simple Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกม snakes and ladders

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่องการพัฒนาทักษะไวยากรณ์ Present Simple Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกม snakes and ladders

Related posts