การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในกิจกรรมแนะแนว เรื่อง อาชีพในท้องถิ่น (สัปเหร่อ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน
ในกิจกรรมแนะแนว เรื่อง อาชีพในท้องถิ่น (สัปเหร่อ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Related posts