การพัฒนาความคล่องแคล่วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นายภูวนัย รินแก้ว

การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการฝึกตาราง 9 ช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬาแบดมินตัน เพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ท่าวังผาพิทยาคมโดยการนำโปรแกรมฝึกเข้ามาช่วยในการฝึก ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพความคล่องแคล่วของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยประชากรในการทำวิจัย คือ นักเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 211 คน

Related posts