การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการใช้กระบวนการทำงานเป็นทีม (Team Work Process) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในรายวิชาโครงงาน 2

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการใช้กระบวนการทำงานเป็นทีม (Team Work Process) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในรายวิชาโครงงาน 2

ผู้วิจัย   นางสาวเรณู   สุทธน้อย  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับนักเรียน เพราะการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการทำงานเป็นทีมจะส่งผลให้เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจ สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลในสังคมและเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความหมายความสำคัญ องค์ประกอบ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม และข้อเสนอแนะในการทำวิจัย โดยนำเสนอในมุมมองเชิงพฤติกรรมศาสตร์ กล่าวคือ การทำงานเป็นทีม นั้นเป็นพฤติกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีมนุษย์ซึ่งได้รับอิทธิพลทั้งในตัวบุคคล สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ดังนั้น พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมนั้นเป็นทักษะที่สำคัญยิ่ง เพราะการที่นักเรียนมีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่แตกต่างกัน สามารถทำงานเป็นทีมได้จนประสบผลสำเร็จ และตอบสนองความต้องการของจิตใจ เกิดการพัฒนาตนเองจากการได้เรียนรู้จากผู้อื่น ซึ่งในอนาคตจะทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ ที่นี่

Related posts