การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning)เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่านรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101

ชื่อเรื่อง                    :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning)เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่านรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101

                             :   เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ประเพณีการแข่งเรืออำเภอท่าวังผา   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ชื่อผู้วิจัย                 :  ธัญวรัตม์  โยบรรยงค์.

ประเภทของผลงานวิชาการ    :   ผลงานวิจัย

Related posts