การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร (CLT) บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Holidays in Nan province

ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร (CLT) บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Holidays in Nan province ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ชื่อผู้วิจัย นางสาวปวีณา พรหมรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2566

Related posts