การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน  รายวิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 2 เรื่อง Context Clues สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน  รายวิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 2 เรื่อง Context Clues สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Related posts