การพัฒนาทักษะการใช้สูตรคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel โดยใช้ชุดฝึกทักษะ รายวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้สูตรคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel
โดยใช้ชุดฝึกทักษะ รายวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ผู้วิจัย นางสาวเรณู สุทธน้อย
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

ตามหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนศิลป์อาชีพ CP นักเรียนต้องเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ซึ่งมีเนื้อหาในหน่วยที่ 4 เรื่อง โปรแกรมตารางคำนวณ ซึ่งมีเนื้อหาเรื่อง เมนูต่าง ๆ ในโปรแกรมตารางคำนวณ การพิมพ์และการแก้ไข ตาราง การใช้สูตรคำนวณ การใช้ฟังก์ชั่น เป็นต้น ผู้สอนได้อธิบายเนื้อหา และยกตัวอย่างการใช้งานประกอบการสอนเพื่อความเข้าใจของนักเรียน เนื่องจากว่านักเรียนบางคนยังไม่เคยใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel ในบางเมนู จึงทำให้นักเรียนเกิดความไม่เข้าใจ ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหานี้ ผู้สอนจึงได้อธิบาย พร้อมด้วยการยกตัวอย่างวิธีการใช้งานให้นักเรียนได้ทำตามผู้สอนไปพร้อมกัน ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบฝึกหัดการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทำให้การเรียนรายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณได้ผลที่ดีขึ้น ผลการเปรียบเทียบผลการพัฒนาฝึกทักษะการใช้สูตรคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel พบว่า นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาฝึกทักษะการใช้สูตรด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel มีคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และนักเรียนที่เรียนใช้วิธีการสอนแล้วสอบ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100

Related posts