การพัฒนาทักษะว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ โดยการใช้แบบฝึกทักษะว่ายน้ำพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

การพัฒนาทักษะว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ โดยการใช้แบบฝึกทักษะว่ายน้ำพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts