การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การผสมวงดนตรีสากล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายกิตติศักดิ์ มะโน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การผสมวงดนตรีสากล รายวิชาสุนทรียศิลป์ 5 (ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80

2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การผสมวงดนตรีสากล รายวิชาสุนทรียศิลป์ 5

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการ
ผสมวงดนตรีสากล รายวิชาสุนทรียศิลป์ 5 (ดนตรี) และแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน

Related posts