การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ค21202

Related posts