การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะ การรวมพลังทำงานเป็นทีม ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง           :  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะ

                       การรวมพลังทำงานเป็นทีม ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของ

                       นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  รายวิชา

                       คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ค31202 

ชื่อผู้รายงาน     : นางพุทธธิดา  ไชยยงค์

ปีที่ศึกษา         :  2564

Related posts