การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะพลังการทำงานเป็นทีมด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีผสมผสานการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะพลังการทำงานเป็นทีมด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีผสมผสานการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es เรื่อง โลกและองค์ประกอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา ว22102

ชื่อผู้วิจัย        ธัญวรัตม์  โยบรรยงค์.

ปีการศึกษา      2564.

Related posts