การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การสังเกตคำภาษาบาลีและคำภาษาสันสกฤตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย                          นางสุกัญญา  สานใจ

ลักษณะประชากรที่ศึกษา      วิชา ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   ท30219

                               นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง  6/3 จำนวน 43 คน

ระยะเวลา                     เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564

                               

Related posts