การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3 เรื่อง สารละลายโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning นางรัตมณี ไชยหาญ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3 เรื่อง
สารละลาย โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง สารละลาย
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาน่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 35 คน

Related posts