การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน นางสาวมัลลิกา น้อยอินต๊ะ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) นี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ โดยใช้แบบจำลองเป็น
ฐาน (Model-based learning) ประชากรที่ศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน
จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์ของมนุษย์ ในกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ จำนวน 3 คาบเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน เรื่อง กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ จำนวน 2 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และการวัด
พัฒนาการจากร้อยละของการเปลี่ยนแปลง

Related posts